ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MENU MAGIC
dot
dot
ข่าวสารมายากล

dot
dot
WEB LINKS
dot


กองทุน - กิจกรรมจิตอาสา

 

17 ต.ค.2558 กองทัพนักมายากล ร่วมโชว์ให้เด็กป่วยโรคมะเร็ง

17 ก.ค.2558 ร่วมโชว์หารายได้ให้น้องหมาน้องแมว

 

จัดกิจกรรมบ้านครูน้อย ร่วมทำบุญ 10,000 บาท

 

 

............................................................................................................................................................................ 

ฟิลิปจัดตั้งกองทุนนักมายากล 

 
โรงเรียนฟิลิปมายากล
โรงเรียนมายากลดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553
 
 

จากการที่มีนักมายากลหลายๆท่าน.....ได้รับความยากลำบากจากอุบัติภัยต่างๆ.....เจ็บป่วยและเสียชีวิต.....จึงมีผู้คิดริเริ่มการบริหารจัดการซึ่งจัดตั้งในลักษณะกองทุนขึ้น.....เพื่อประสงค์จะช่วยเหลือนักมายากลคนไทยบางท่าน.....ที่มีสถานะไม่อาจจะช่วยเหลือตนเองได้.....กองทุนดังกล่าวที่ตั้งขึ้น.....ได้มีนักมายากลไทยท่านหนึ่งซึ่งมีฐานะพอที่จะช่วยเหลือสังคมได้.....และนักมายากลท่านนี้ก็ได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด....."ฟิลิป" คือชื่อคณะของนักมายากลท่านนี้.....ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน).....โดยการเปิดบัญชีไว้เป็นบัญชี "กองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย".....ชื่อบัญชี "นายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์".....บัญชีกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจำเป็นต้องใช้ชื่อบุคคลไปพลางก่อน.....เนื่องจากมีข้อจำกัดของกฏหมายจึงไม่อาจจะใช้ชื่อกองทุนได้.....ซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นชื่อบัญชีกองทุนตามเจตนารมณ์ของคุณฟิลิปต่อไป.....

รายนามคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย...
1. ประธานคณะกรรมการกองทุน นายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ (มายากล ฟิลิป) 
2. รองประธานคณะกรรมการกองทุน นายธีร์ธวัช ทรรพนันทน์ (มายากล เอส.เบลล

3. กรรมการกองทุน 1. ดร.แมน รัตนพิทักษ์ (ดร.แมน โปรโมชั่น) 2. นายธนา งามวัฒน์ (มายากล ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า) และ 3. ประธานชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทยของแต่ละปีโดยตำแหน่ง ซึ่งในปี 2553 คือ นายจิรกร จิตวโรภาส (มายากล แบล็ค ดรากอน) 

สำหรับบัญชีกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย.....ธนาคารกรุงเทพ สาขารัชดา-ห้วยขวาง ชื่อบัญชี นายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ บัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์เลขที่ 055-05433-67 .....สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเข้ากองทุนก็สามารถโอนเข้าบัญชีกองทุนได้......และรบกวนท่านโทรแจ้งให้ทางประธานกองทุนทราบด้วยที่หมายเลข 08-1304-2345.....เพื่อที่จะได้อัพเดทข้อมูลแจ้งสู่สาธารณะต่อไป.....ขอบพระคุณครับ

 

ข้อบังคับกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย 2553 

 

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป

 

ข้อที่ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย” 
ข้อที่ ในข้อบังคับนี้ “นักมายากล” หมายถึง นักแสดงมายากลไทย, ผู้ประกอบการค้าอุปกรณ์แสดงมายากลซึ่งเป็นคนไทย,นักวิชาการมายากลไทย

 

 

ข้อที่ 3 ในข้อบังคับนี้ กองทุน หรือ กองทุนนี้ หมายถึง กองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย

 

ข้อที่ 4 ในข้อบังคับนี้เงินในกองทุนจะเรียกว่า บัญชีกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย แต่ใช้ชื่อเจ้าของบัญชีกองทุนว่า นายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์

 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อที่ 5 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลพิจารณาให้การช่วยเหลือนักมายากลที่เจ็บป่วย,เสียชีวิต,ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยทางธรรมชาติหรือประสบภัยจากอุบัติเหตุ และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

หมวดที่ ทรัพย์ส่วนกลาง

 

 

ข้อที่ 6 ทรัพย์ส่วนกลางของกองทุนประกอบด้วย

 

6.1 เงิน กองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย จากการบริจาคเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ (มายากลฟิลิป) ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อบัญชี นายเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์

 

 

 เนื่องจากติดปัญหาทางด้านกฏหมาย จึงไม่อาจใช้ชื่อ กองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย ได้  ชื่อบัญชีกองทุน เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขารัชดา-ห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 055-05433-67 (ทวนเลขบัญชี 055-05433-67)

 

 

 

6.2 บัญชีเงินกองทุนที่ใช้ชื่อว่า เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ จะเป็นบัญชีเฉพาะที่ใช้หมายเลขบัญชีตาม (ข้อ 6.1) เท่านั้น 

 

6.3 เงินที่ได้จากการร่วมให้หรือร่วมบริจาคจากนักมายากล,เงินที่ได้จากการร่วมให้หรือร่วมบริจาคจากบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่นักมายากลและเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ามาในกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย

 

หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมรักษาและกำหนดจ่ายเงินกองทุน

ข้อที่ 7 นักมายากลต้องร่วมกันดูแลกองทุนเพื่อบำรุงรักษาเงินส่วนกลาง และการให้บริการทั่วไปแก่บุคคลตาม (ข้อ 5) โดยการจะได้รับการช่วยเหลือนี้จะเป็นไปตามมติของประธานกองทุนและคณะกรรมการกองทุนให้การพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการกำหนดให้ประธานกองทุนเพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อถอนเงินจากธนาคารมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับกองทุนและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

หมวดที่ 5 อัตราส่วนการมีกรรมสิทธิ์ในเงินกองทุน

ข้อที่ 8 นักมายากลทุกคนมีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในเงินกองทุนเท่าเทียมกัน แต่อยู่ภายใต้มติคณะกรรมการกองทุนซึ่งปรากฏในหมวดที่ 6 ซึ่งว่าด้วยรายนามคณะกรรมการกองทุน

 

หมวดที่ 6 คณะกรรมการกองทุน

 

 

ข้อที่ 9 คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย

 9.1 ประธานคณะกรรมการกองทุน นาย เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธุ์ (มายากลฟิลิป)

9.2 รองประธานคณะกรรมการกองทุน นายธีร์ธวัช ทรรพนันทน์(มายากล เอส.เบลล์)                                             

9.3 กรรมการกองทุน

 

1. ดร.แมน รัตนพิทักษ์ (ดร. แมน โปรโมชั่น 

 

2. นาย ธนา งามวัฒน์ (ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า)

 

3. ประธานชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจะเป็นกรรมการกองทุนโดยตำแหน่ง ซึ่งในปี 2553 ได้แก่ นายจิรกร จิตวโรภาส (มายากล แบล็ค ดรากอน)

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประชุมคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

ข้อที่ 10  การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดเรียกว่า “การประชุมใหญ่” ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนนับตั้งแต่วันที่ได้จัดตั้งกองทุน 

 

ข้อที่ 11 มติของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่เข้าประชุม เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อที่ 12 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
             

12.1 ตาย 

12.2 ประสงค์จะลาออกและมอบหมายให้ผู้ที่ตนเองพิจารณามาดำรงตำแหน่งแทน                                                               

ข้อที่ 13 ให้รองประธานคณะกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งดังต่อไปนี้
13.1 ตาย
13.2 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
13.3 ตกเป็นคนวิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
13.4 ถูกฟ้องในคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท                                        

 

13.5 ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อประธานคณะกรรมการกองทุน
13.6 ที่ประชุมมีมติให้ออก

 

ข้อที่ 14 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

 

หมวดที่ 8 การเลิกกองทุน

 

ข้อที่ 15 กองทุนอาจเลิกได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้
15.1 ประธานคณะกรรมการกองทุนและกรรมการกองทุนมีมติให้เลิกกองทุน
                     

บทเฉพาะกาล

 

ข้อที่ 16 ตามข้อบังคับนี้ ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนถ้าเป็นสมาชิกชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทยโดยไม่ขาดการต่ออายุสมาชิกจะได้รับการพิจารณาทันทีจากคณะกรรมการกองทุน หรือผู้ที่ผ่านมติคณะกรรมการกองทุนเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น

 

  วันที่ 7 กันยายน 2553

คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักมายากลข้อบังคับกองทุนช่วยเหลือนักมายากลไทย 2553 

 

 

   เอกสารร่างโดย ปริ๊นซ์ยามาฮ่า

 

 

 หมายเหตุ       รายชื่อผู้ร่วมสมทบเงินกองทุน

                       1.นายกิตติพศ พุทธิวนิช(ลูแปง)  3.000 บาท วันที่20พ.ย.2553
มารู้จักกับฟิลิปนักมายากลชื่อดัง

Philip Thailand
Philip Show All-In-One Variety
บริการจัดโชว์Copyright © 2010 All Rights Reserved.